Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Phòng truyền thống

Trang chủ Phòng truyền thống Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

13/07/2023

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KÌ
 
 
Thầy Phó Đức Tố
Từ năm 1947 - 1948
Thầy Đào Văn Định
Từ năm 1958 - 1962
Thầy Nguyễn Văn Chiển
Từ năm 1962 - 1964
Thầy Trần Đức Dực
Từ năm 1964 - 1965
Thầy Lê Văn Hạp
Từ năm 1965 - 1981
Thầy Phạm Tiến
Từ năm 1981 - 1985
Thầy Nguyễn Văn Xuyên
Từ năm 1985 - 1988
Thầy Vũ Đức Thứ
Từ năm 1988 - 1997
Thầy Nguyễn Viết Hùng
Từ năm 1997 - 2008
Thầy Cao Xuân Hùng
Từ năm 2008 - 2014
Thầy Vũ Đức Thọ
Từ năm 2014 đến 2017
Thầy Ngô Vỹ Nông
Từ năm 2017 đến 2019
Thầy Vũ Đức Thọ
Từ 05/2019  đến 10/2019
Cô Phạm Thị Huệ
Từ 11/2019 đến 5/2023

 
 
Thầy Phạm Thanh Ngọc
Từ 06/2023 đến nay