Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Ban đại diện Cha mẹ học sinh

Ban đại diện Cha mẹ học sinh

24/09/2021

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH
NĂM HỌC 2023-2024
 
Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ ban đại diện phụ huynh học sinh, Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024 và cuộc họp đại diện cha mẹ học sinh nhà trường với Lãnh đạo nhà trường ngày 27/8/2023, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-THPTCLHP ngày 29/8/2023 về veiẹc thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh (viết tắt Ban đại diện CMHS) nhà trường năm học 2023-2024 với số lượng 19 thành viên.

Là tổ chức tự nguyện trong nhà trường, Ban đại diện CMHS trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa nhà trường và gia đình, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Ban đại diện CMHS trường là “cầu nối” giữa nhà trường với gia đình có nhiệm vụ phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Từng thành viên Ban đại diện cũng nắm bắt, lắng nghe ý kiến của các phụ huynh trao đổi về tình hình sinh hoạt, học tập của học sinh, những khoản thu, chi của lớp, của trường…, từ đó tổng hợp, trao đổi kịp thời với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường. Ban đại diện CMHS trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận.

Sau khi thành lập, Ban Đại diện CMHS nhà trường đã thống nhất đề cử ông Vũ Cao Hán - Đại diện CMHS lớp 11 chuyên Sinh là Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường. Các ông Hoàng Huy Hùng - Đại diện CMHS lớp 12 chuyên Toán 1, ông Ngô Văn Thống - Đại diện CMHS lớp 11 chuyên Văn 1, bà Phạm Thị Thanh Hương- Đại diện CMHS lớp 10 chuyên Văn 1 được đề cử là Phó trưởng ban đại diện CMHS nhà trường và 15 thành viên. Ban đại diện CMHS nhà trường phối hợp với Ban đại diện CMHS các lớp xây dựng Quy chế và Kế hoạch hoạt động năm học 2023-2024 nhằm phát huy cao nhất vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của ban đại diện CMHS trường, ban đại diện CMHS các lớp trong việc đồng hành cùng nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Sau đây là Danh sách ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024.
 
 
DANH SÁCH
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024
(Theo Quyết định số 62/QĐ-THPTCLHP ngày 29/8/2023
của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong)
 
Stt Họ và tên Lớp SĐT Chức danh Ghi chú
1 Vũ Cao Hán 11 Sinh 0912524228 Trưởng ban CMHS  
2 Hoàng Huy Hùng 12 Toán 1 0904239545 Phó ban CMHS - Trưởng khối 12  
3 Ngô Văn Thống 11 Văn 1 0915373377 Phó ban CMHS - Trưởng khối 11  
4 Phạm Thị Thanh Hương 10 Văn 1 0988688386 Phó ban CMHS - Trưởng khối 10  
5 Phạm Thị Hồng An 12 Toán 2 0948089696 Uỷ viên  
6 Vũ Diệu Anh 12 Anh 1 0919289299 Uỷ viên  
7 Nguyễn Mai Thuận 12 A2 0913290325 Uỷ viên  
8 Nguyễn Minh Phúc 12 Văn 1 0912137713 Uỷ viên  
9 Trần Thị Thanh Xuân 12 Pháp 0915549295 Uỷ viên  
10 Bùi Thị Thanh Hằng 12 Toán 2 0918477366 Uỷ viên  
11 Nguyễn Thị Thu Phương 12 Nga 0912157425 Uỷ viên  
12 Trần Xuân Kỉnh 12 Toán 1 0945836856 Uỷ viên  
13 Nguyễn Thị Duyên 12 A1 0916112225 Uỷ viên  
14 Trần Thị Lan Anh 11 A2 0917842489 Uỷ viên  
15 Trần Thu Thủy 11 Toán 2 0948189412 Uỷ viên  
16 Đỗ Xuân Hoàng 11 Văn 2 0942792239 Uỷ viên  
17 Phan Thanh Hoà 10 Toán 2 0913298377 Uỷ viên  
18 Trần Khuê Tú 10 Anh 1 0965215666 Uỷ viên  
19 Vũ Tuấn Giang 10 A2 0984727888 Uỷ viên  
 
   Danh sách gồm có 19 (mười chín) người./.