Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Ban đại diện Cha mẹ học sinh

Ban đại diện Cha mẹ học sinh

24/09/2021

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH
NĂM HỌC 2022-2023
 
Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 về việc ban hành Điều lệ ban đại diện phụ huynh học sinh, Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 và cuộc họp đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, chi hội trưởng các lớp với lãnh đạo nhà trường ngày 15/8/2022, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-THPTCLHP ngày 24/8/2022 thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh (viết tắt Ban đại diện CMHS) nhà trường năm học 2022 - 2023 với số lượng 20 thành viên.

Là tổ chức tự nguyện trong nhà trường, Ban đại diện CMHS trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa nhà trường và gia đình, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Ban đại diện CMHS trường là “cầu nối” giữa nhà trường với gia đình có nhiệm vụ phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Từng thành viên Ban đại diện cũng nắm bắt, lắng nghe ý kiến của các phụ huynh trao đổi về tình hình sinh hoạt, học tập của học sinh, những khoản thu, chi của lớp, của trường…, từ đó tổng hợp, trao đổi kịp thời với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường. Ban đại diện CMHS trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận.

Sau khi thành lập, Ban Đại diện CMHS nhà trường đã thống nhất đề cử ông Hoàng Đình Trung - Đại diện CMHS lớp 12A2 là Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường và 03 ông là  Phó trưởng ban đại diện CMHS nhà trường cùng 16 thành viên. Ban đại diện CMHS nhà trường đã xây dựng Quy chế và Kế hoạch hoạt động năm học 2022 - 2023 nhằm phát huy cao nhất vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của ban đại diện CMHS trường, ban đại diện CMHS các lớp trong việc đồng hành cùng nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Sau đây là Danh sách ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2022 - 2023 (theo QĐ 65/QĐ-THPTCLHP ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong).
  
DANH SÁCH
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
 
STT HỌ VÀ TÊN ĐẠI DIỆN
CHA MẸ HỌC SINH LỚP
 CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Hoàng Đình Trung 12 A2 Trưởng ban CMHS  
2 Nguyễn Văn Vương 12 chuyên Nga Phó ban CMHS - Trưởng khối 12  
3 Ninh Viết Đào 11 A1 Phó ban CMHS - Trưởng khối 11  
4 Ngô Văn Thống 10 chuyên Văn 1 Phó ban CMHS - Trưởng khối 10  
5 Nguyễn Thị Thu Hà 12 chuyên Văn 1 Uỷ viên  
6 Phạm Ngọc Hưng 12 chuyên Anh 1 Uỷ viên  
7 Phạm Thanh An 12 chuyên Hóa Uỷ viên  
8 Phạm Thị Hồng An 11 chuyên Toán 2 Uỷ viên  
9 Vũ Diệu Anh 11 chuyên Anh 1 Uỷ viên  
10 Hoàng Huy Hùng 11 chuyên Toán 1 Uỷ viên  
11 Nguyễn Mai Thuận 11 A2 Uỷ viên  
12 Nguyễn Minh Phúc 11 chuyên Văn 1 Uỷ viên  
13 Trần Thị Thanh Xuân 11 chuyên Pháp Uỷ viên  
14 Bùi Thị Thanh Hằng 11 chuyên Toán 2 Uỷ viên  
15 Nguyễn Thị Thu Phương 11 chuyên Nga Uỷ viên  
16 Trần Xuân Kỉnh 11 chuyên Toán 1 Uỷ viên
Phụ trách Nội trú
 
17 Nguyễn Thị Duyên 11 A1 Uỷ viên
Phụ trách Nội trú
 
18 Trần Thị Lan Anh 10 A2 Uỷ viên  
19 Trần Thu Thủy 10 chuyên Toán 2 Uỷ viên  
20 Vũ Cao Hán 10 chuyên Sinh Uỷ viên  
 
Danh sách gồm có 20 (hai mươi) người./.