Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Hội đồng trường

Hội đồng trường

24/09/2021

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH
NHIỆM KÌ 2021 - 2026
 
Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã ban hành Quyết định số 503/QĐ-SGDĐT  ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc công nhận Hội đồng trường trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định và Quyết định số 601/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường.


Hội đồng trường trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhiệm kì 2021 - 2026 được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 10, chương I, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học. Thành phần của Hội đồng trường gồm có 15 thành viên là bí thư cấp ủy; hiệu trưởng; chủ tịch Công đoàn; bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện tổ chuyên môn, tổ văn phòng; đại diện chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh và đại diện học sinh. Chủ tịch Hội đồng trường là TS. Phạm Thị Huệ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Hội đồng trường có nhiệm vụ và quyền hạn: quyết định về chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch, mục tiêu phát triển nhà trường, các dự án trong từng giai đoạn và từng năm học; quyết định về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường; phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường; giám sát hoạt động tuyển sinh và việc tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; giám sát việc thực hiện các quyết định của hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực của nhà trường theo quy định của pháp luật.

Hội đồng trường có nhiệm kì 05 năm, họp ít nhất 03 lần/ năm. Trong trường hợp cần thiết, khi hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên hội đồng trường đề nghị, chủ tịch hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền của nhà trường. Quyết định của hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí. Quyết định của hội đồng trường được công bố công khai.

Việc thành lập và hoạt động thường xuyên, có hiệu quả của Hội đồng trường là yếu tố quyết định trong việc nâng cao quyền tự chủ, tăng giám sát nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Sau đây là Danh sách Hội đồng trường trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhiệm kì 2021-2026:
STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ hiện nay Chức danh  trong HĐT
1 Phạm Thị Huệ 02/11/1970 Bí thư Đảng ủy;
Hiệu trưởng.
Chủ tịch
2 Phạm Thị Thanh Tâm 15/12/1966 Phó Hiệu trưởng;
Giáo viên tổ Ngữ văn.
Thành viên
3 Nguyễn Hữu Thiêm 25/03/1978 Ủy viên BCH Đảng bộ;
Phó Hiệu trưởng;
Giáo viên tổ Toán.
Thành viên
4 Bùi Thái Học 01/05/1981 Phó Bí thư Đảng ủy;
Phó Hiệu trưởng;
Thành viên
5 Trần Văn Huy 15/03/1973 Uỷ viên BCH Đảng ủy;
Chủ tịch Công đoàn
Thành viên
6 Nguyễn Hồng Vân 12/07/1994 Bí thư Đoàn trường Thành viên
7 Nguyễn Thị Hồng 25/07/1981 Thư kí hội đồng Thư kí
8 Bùi Thị Hương Mơ 16/08/1982 Tổ trưởng tổ Sử-GDCD Thành viên
9 Nguyễn Hoàng Cương 28/07/1980 Ủy viên BCH Đảng bộ;
Tổ trưởng tổ Toán
Thành viên
10 Vũ Văn Hợp 06/07/1979 Ủy viên BCH Đảng bộ;
Tổ trưởng tổ Hóa học.
Thành viên
11 Trần Thị Thanh Xuân 27/12/1979 Ủy viên BCH Đảng bộ
Tổ trưởng tổ Sinh-CN
Thành viên
12 Trần Thị Minh Thu 19/12/1984 Phụ trách kế toán Thành viên
13 Phan Thị Tú Anh 25/12/1981 Phó Chánh văn phòng HĐND - UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Thành viên
14 Hoàng Đình Trung 16/04/1978 Trưởng ban ĐDCMHS nhà trường năm học 2021-2022. Thành viên
15 Nguyễn Hồng Minh 19/07/2004 Đại diện học sinh năm học 2020-2021. Thành viên

Danh sách trên gồm: 15 người./.