Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ Thông tin tuyên truyền Kế hoạch bảo vệ nền tảng Đảng trên không gian mạng

Kế hoạch bảo vệ nền tảng Đảng trên không gian mạng

19/07/2020

SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:   /KH-THPTCLHP
                       
 Nam Định, ngày 01 tháng 7 năm 2020
 

KẾ HOẠCH
Xây dựng mô hình phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

 
 
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-CA-ĐTN-TTTT-GDĐT ngày 10/6/2020 của sở Công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sở Thông tin và truyền thông, sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc “Xây dựng mô hình phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng;
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch thực hiện “Xây dựng mô hình phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng” tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong như sau:

I. MỤC TIÊU
      - Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh, tự giác, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tường của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động; phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là trên không gian mạng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.
      - Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt, tính chủ động, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, học sinh tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trên không gian mạng; huy động sự tự giác, tích cực tham gia, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình hiện nay.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nội dung:
      - Nhận thức về âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; quy định của pháp luật về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, nâng cao nhận thức, tạo sự thay đổi về thái độ và hành động của đoàn viên, thanh niên, học sinh.
      - Thường xuyên cập nhập, thông tin về phương thức, thủ đoạn, đặc điểm và nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
      - Cách phát hiện, tố giác tội phạm, cảnh giác, tự phòng ngừa và tham gia công tác phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
      - Tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đối với những đơn thư, tin báo tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
      - Kỹ năng sử dụng mạng Internet, tham gia các trang mạng xã hội an toàn cho đoàn viên, thanh niên, học sinh.
2. Nhiệm vụ
      - Xây dựng các hội, nhóm, câu lạc bộ đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng phù hợp với tình hình thực tế của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Trong đó, chú trọng việc xây dựng các hội, nhóm, câu lạc bộ trên không gian mạng, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội, như Facebook, Zalo... tạo thuận lợi truyền tải và tiếp nhận thông tin được nhanh chóng, dễ dàng.
      - Xây dựng cổng thông tin điện tử (chuyên mục, diễn đàn tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng trên Website của Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định) để cung cấp thông tin chính thống đến các hội, nhóm, câu lạc bộ được thành lập ở cơ sở.
      - Kết nối cổng thông tin điện tử tổng hợp của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với cổng thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về các bài viết chuyên mục, diễn đàn tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng trên Website của Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định. Từ đó cung cấp thông tin chính thống đến các hội, nhóm, câu lạc bộ.
3. Biện pháp
      - Phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, trực tiếp, trên phương tiện thông tin đại chúng và trên nền tảng không gian mạng để có nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, nhằm bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức pháp luật, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng ngừa, đấu tranh, tố giác, đồng thời cảnh giác không để bị lôi kéo liên quan đến các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
      - Tổ chức tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; Bộ luật Hình sự; Luật an ninh mạng; Luật Bưu chính; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần sổ vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; cách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh.
      - Xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền, giáo đục, vận động và những tấm gương đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          STT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian hoàn thành
1 Xây dựng các hội, nhóm, câu lạc bộ đoàn viên, thanh niên, học sinh Các giáo viên chủ nhiệm Đã có từ đầu năm học.
2 Xây dựng cổng thông tin điện tử: Tìm bài viết và viết bài để kết nối đăng trên trang http://thpt-lehongphong-nd.edu.vn/ Đồng chí: Bùi Nguyệt Hồng 25/7/2020
3 Thường xuyên trao đổi và hướng dẫn học sinh thực hiện “Xây dựng mô hình phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng Các giáo viên chủ nhiệm; Ban chấp hành đoàn trường; BCH chi đoàn giáo viên. Hàng tuần
4 Mọi thông tin về diễn biến tư tưởng của học sinh phải được nắm bắt đánh giá và thông báo những trường hợp đặc biệt cho đồng chí Bùi Thái Học – PHT phụ trách công tác học sinh Các giáo viên chủ nhiệm; Ban chấp hành đoàn trường; BCH chi đoàn giáo viên. Thường xuyên
5
Tổng kết đánh giá việc thực hiện “Xây dựng mô hình phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng
Đ/c Bùi Thái Học 30/7/2020
6 Tổ chức tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bí thư đoàn trường Tháng 11/2020
7 Xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt Bí thư đoàn trường Tháng 11/2020
 
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
        Kinh phí triển khai, duy trì mô hình huy động từ các nguồn xã hội hóa, kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm, đảm bảo quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
 
Nơi nhận:
- Phòng PA03;
- Hiệu trưởng (để b/c);
- BCH đoàn trường, BCH chi đoàn GV; các GVCN (để thực hiện)
- Lưu VP.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 (đã kí)
 
 
Bùi Thái Học
 
Xem chi tiết tại đây!