Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ Thông tin tuyên truyền Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

09/08/2020

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam; đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đồng thời, là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam1. Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, khẳng định: Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.

Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng này, những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng; cấp bộ đoàn các cấp xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, từ đó, triển khai tích cực, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng được khẳng định trên thực tiễn, nổi bật là:

Cụ thể hóa và tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Đoàn, v.v. Hình thức triển khai đồng bộ, sáng tạo, như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến nghị quyết. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị: Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với chủ đề: “Ánh sáng soi đường”, v.v.

Trao đổi  kinh nghiệm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng tại Hội thảo chuyên đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ảnh: ĐCSVN

Tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Kịp thời giải quyết những phát sinh trong tư tưởng của thanh niên, đặc biệt là trước những biến động trong khu vực và thế giới,... bảo đảm tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Qua đó, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò trong xây dựng Đảng về tổ chức. Trong đó, tập trung thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận 138-KL/TWĐTN, ngày 31-11-2008 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khoá IX) về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động: “Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”, sinh hoạt chính trị “Tiến bước dưới cờ Đảng”, diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hằng năm. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn các cấp đã tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện, xem đây là môi trường để rèn luyện, phấn đấu, cống hiến, giúp đoàn viên thanh niên có nhiều cơ hội trải nghiệm và trưởng thành từ thực tiễn, đạt nhiều kết quả tích cực2. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ có chất lượng để tạo nguồn cán bộ cho cấp ủy đảng, chính quyền3.

Với vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, những năm qua công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã được các cấp bộ đoàn thực hiện có hiệu quả. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên được triển khai tích cực và triển khai thực hiện theo phương châm: coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,... góp phần định hình giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua việc thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW  về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tích cực tổ chức giám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; trong đó, tập trung giám sát Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các chính sách liên quan đến đoàn viên, thanh niên; tích cực, chủ động tham gia phản biện dự thảo các văn bản liên quan đến đoàn viên, thanh niên, v.v.

Những kết quả trên, khẳng định: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước, là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị tin cậy, bổ sung lực lượng cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng thời, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục chỉ đạo, tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhấttiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ haiđẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Để làm được điều đó, cần phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở. Hoàn thiện quy trình và các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Thứ baphối hợp tham mưu tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh, thiếu nhi phù hợp với thực tiễn đất nước và hội nhập quốc tế. Chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Thứ tưnâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức đoàn các cấp, nhất là các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh, thiếu nhi và giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh, thiếu nhi. Chủ động thực hiện nhiệm vụ thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và triển khai, thực hiện chương trình phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội khác. Lựa chọn vấn đề cấp thiết, có tính thời sự trong thực hiện quy chế phản biện, giám sát xã hội của Đoàn đối với quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề nóng của xã hội và các nội dung liên quan đến công tác thanh niên.

Thứ nămđổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn cần phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và triển khai tốt 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đoàn viên, các cấp bộ đoàn phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành người đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” là hành động thiết thực để tham gia xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

LÊ QUỐC PHONG, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
________________________     

1 - Hiện nay, toàn Đoàn có hơn 6 triệu đoàn viên, trong đó có gần 800 nghìn đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn.

2 - Từ năm 2016 đến năm 2019, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu cho Đảng 831.060 đoàn viên ưu tú; trong đó, có 530.044 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

3 - Cán bộ đoàn tham gia cấp ủy đảng cùng cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020: 1.380 đồng chí, 15 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Cán bộ đoàn trúng cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: cấp tỉnh: 131 đồng chí, cấp huyện: 987 đồng chí; cấp xã: 17.918 đồng chí.
 

Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân