Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Văn hóa - Xã hội

Trang chủ Văn hóa - Xã hội Trường Lê Hồng Phong với Ngày hội non sông

Trường Lê Hồng Phong với Ngày hội non sông

22/05/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước.


 
Nói đến bầu cử là nói đến Nhà nước, đến dân chủ, đến Nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền gắn liền với bầu cử; chỉ khi tổ chức tốt bầu cử mới cho chúng ta những điều kiện căn bản để tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền. Chính vì vậy mà ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trước bộn bề khó khăn, vất vả, gian nguy, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tổ chức tổng tuyển cử đầu tiên trên cả nước. Chỉ có thể thông qua cuộc tổng tuyển cử đó, Chính phủ lâm thời mới thực sự là Chính phủ chính đáng, là chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. Bất chấp mọi khó khăn, hiểm nguy, rủi ro, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, huy động toàn bộ lực lượng để chúng ta khắc phục và thực hiện thắng lợi vang dội cuộc tổng tuyển cử.
 
 

 
Trải qua 14 lần bầu cử, qua mỗi lần bầu chúng ta càng thấy Nhà nước pháp quyền của chúng ta là một bước phát triển. Điều đó không chỉ khẳng định quyền chính trị của người dân được tôn trọng, bảo đảm, mà còn khẳng định sự trưởng thành về dân chủ của nhân dân Việt Nam. Thông qua bầu cử, người dân mới thực hiện được quyền quyết định bộ máy nhà nước.
 
       
 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Trên thực tế hoạt động của Quốc hội, HĐND trong những nhiệm kỳ qua cho thấy, chất lượng đại biểu quyết định hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan dân cử. Vì vậy, trước hết phải đặt tiêu chuẩn, chất lượng của đại biểu lên hàng đầu, là gốc rễ. Để trở thành đại biểu Quốc hội và HĐND, các ứng cử viên đều phải trải qua một quy trình gồm nhiều bước với 3 vòng hiệp thương. Đây là các bước sàng lọc để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn và thật sự tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho cử tri và Nhân dân.
Trong những năm đã qua, mái trường trăm tuổi – Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã có những giáo viên, cựu học sinh vinh dự trở thành người đại biểu của nhân dân được bầu vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

 

 
Trước ngày hội của Non sông, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh (những học sinh đã đủ 18 tuổi) của trường Lê Hồng Phong đã được tuyên truyền và sẵn sàng thực hiện Quyền và nghĩa vụ công dân của mình với niềm tin lá phiếu và sự lựa chọn đúng đắn của mình góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân./.